top of page
Image by Olia Gozha

Chính Sách Bảo Mật

Tại SGS Group, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu của bạn khi bạn tương tác với dịch vụ, trang web và ứng dụng của chúng tôi.

01

Thông tin chúng tôi thu thập

  • Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin cá nhân từ bạn, bao gồm thông tin liên hệ, đặc điểm dân số, thông tin thanh toán và thông tin tự động thu thập qua cookie và công nghệ tương tự.

02

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

  • Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập cho nhiều mục đích, bao gồm cung cấp và cải thiện sản phẩm, liên lạc với bạn về tài khoản và giao dịch, tùy chỉnh trải nghiệm của bạn, phân tích xu hướng sử dụng, và tuân thủ các quy định pháp lý.

03

Bảo mật dữ liệu

  • Chúng tôi áp dụng biện pháp bảo mật tiêu chuẩn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, mặc dù không có phương thức truyền thông qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn.

04

Chia sẻ thông tin

  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy cho các mục đích như xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu và tiếp thị, nhưng không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị của họ mà không có sự đồng ý của bạn.

05

Lựa chọn về quyền riêng tư của bạn

  • Bạn có quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình và từ chối một số loại liên lạc hoặc hoạt động xử lý dữ liệu cụ thể.

06

Thay đổi trong chính sách này

  • Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này định kỳ để phản ánh các thay đổi trong các thực hành hoặc yêu cầu pháp lý của chúng tôi, và khuyến khích bạn xem lại chính sách này thường xuyên để cập nhật bất kỳ thay đổi nào.

bottom of page