top of page

Chính sách bảo mật

Tại SGS Group, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu của bạn khi bạn tương tác với dịch vụ, trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập:

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân khác nhau từ bạn, bao gồm nhưng không giới hạn vào:

Thông tin liên hệ như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ gửi thư.

Thông tin về đặc điểm dân số như tuổi, giới tính và địa điểm.

Thông tin thanh toán cho các giao dịch được xử lý qua các nền tảng của chúng tôi.

Thông tin được cung cấp khi bạn liên hệ với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các kênh hỗ trợ khách hàng hoặc cuộc khảo sát.

Thông tin được tự động thu thập thông qua cookie và công nghệ tương tự khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích khác nhau, bao gồm:

Cung cấp và cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Liên lạc với bạn về tài khoản của bạn, các giao dịch hoặc yêu cầu của bạn.

Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn và cung cấp nội dung và quảng cáo phù hợp.

Phân tích các mẫu và xu hướng sử dụng để tăng cường tính năng và hiệu suất của các nền tảng của chúng tôi.

Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.

Bảo mật dữ liệu:

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn ngành để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy không được ủy quyền. Tuy nhiên, không có phương thức truyền thông qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Chia sẻ thông tin:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy cho các mục đích như xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu và tiếp thị. Tuy nhiên, chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn cho các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị của họ mà không có sự đồng ý của bạn.

Lựa chọn về quyền riêng tư của bạn:

Bạn có quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, cũng như từ chối một số loại liên lạc hoặc hoạt động xử lý dữ liệu cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn thực hiện những quyền này hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Thay đổi trong chính sách này:

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này định kỳ để phản ánh các thay đổi trong các thực hành hoặc yêu cầu pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách này thường xuyên để cập nhật bất kỳ thay đổi nào.

bottom of page